Book icon with persian name of Pubnito
فروشگاه
کتابخانه

سبد خرید


تعداد کل:0

فارسی (1)

فارسی (1)

گروه نویسندگان دفتر تألیف کتاب های درسی

آثار ادبی ایران، آیینة اندیشه ها، باورها، هنرمندی ها و عظمت روحی و معنوی ملتّی است که از دیرباز تاکنون، بالنده و شکوفا از گذرگاه حادثه ها و خطرگاه ها گذشته و به امروز رسیده است. برگ برگ ادب و فرهنگ ایران زمین، جلوه گاه آثار منظوم و منثور فرهیختگان اندیشه وری چون فردوسی، ناصر خسرو، غزّالی، بیهقی، سنایی، عطار، مولانا، سعدی، حافظ، بیدل، دهخدا و… است که با بهره گیری از زلال فرهنگ اس المی، آثاری ماندگار و پرمایه را به یادگار نهاده اند. مطالعة دقیق و عمیق این آثار، جان را طراوت می بخشد، روح را به افق های شفاف و روشن پرواز می دهد و ذهن و ضمیر را شکوفا و بارور می سازد. برنامة درسی زبان و ادبیات فارسی در نظام آموزشی ایران اس المی، جایگاهی ارزشمند دارد؛ چرا که از یک سو حافظ میراث فرهنگی و از سوی دیگر مؤثرترین ابزار انتقال علوم، معارف، ارزش های اعتقادی، فرهنگی و ملیّ است. کتاب فارسی پایۀ دهم، بر بنیاد رویکرد عام «برنامۀ درسی ملیّ جمهوری اس المی ایران »، یعنی شکوفایی فطرت توحیدی، استوار است و با توجّه به عناصر پنجگانه )علم، تفکر، ایمان، اخلاق، عمل( و جلوه های آن درچهار پهنۀ )خود، خلق، خلقت و خالق( و بر پایۀ اهداف «برنامة درسی فارسی »، سازماندهی و تألیف شده است؛ براین اساس کتاب از هشت فصل با عنوان های ادبیات تعلیمی، ادبیات سفر و زندگی، ادبیات غنایی، ادبیات پایداری، ادبیات انقلاب اس المی، ادبیات حماسی، ادبیات داستانی و ادبیات جهان، تشکیل شده است...آثار ادبی ایران، آیینة اندیشه ها، باورها، هنرمندی ها و عظمت روحی و معنوی ملتّی است که از دیرباز تاکنون، بالنده و شکوفا از گذرگاه حادثه ها و خطرگاه ها گذشته و به امروز رسیده است. برگ برگ ادب و فرهنگ ایران زمین، جلوه گاه آثار منظوم و منثور فرهیختگان اندیشه وری چون فردوسی، ناصر خسرو، غزّالی، بیهقی، سنایی، عطار، مولانا، سعدی، حافظ، بیدل، دهخدا و… است که با بهره گیری از زلال فرهنگ اس المی، آثاری ماندگار و پرمایه را به یادگار نهاده اند. مطالعة دقیق و عمیق این آثار، جان را طراوت می بخشد، روح را به افق های شفاف و روشن پرواز می دهد و ذهن و ضمیر را شکوفا و بارور می سازد. برنامة درسی زبان و ادبیات فارسی در نظام آموزشی ایران اس المی، جایگاهی ارزشمند دارد؛ چرا که از یک سو حافظ میراث فرهنگی و از سوی دیگر مؤثرترین ابزار انتقال علوم، معارف، ارزش های اعتقادی، فرهنگی و ملیّ است. کتاب فارسی پایۀ دهم، بر بنیاد رویکرد عام «برنامۀ درسی ملیّ جمهوری اس المی ایران »، یعنی شکوفایی فطرت توحیدی، استوار است و با توجّه به عناصر پنجگانه )علم، تفکر، ایمان، اخلاق، عمل( و جلوه های آن درچهار پهنۀ )خود، خلق، خلقت و خالق( و بر پایۀ اهداف «برنامة درسی فارسی »، سازماندهی و تألیف شده است؛ براین اساس کتاب از هشت فصل با عنوان های ادبیات تعلیمی، ادبیات سفر و زندگی، ادبیات غنایی، ادبیات پایداری، ادبیات انقلاب اس المی، ادبیات حماسی، ادبیات داستانی و ادبیات جهان، تشکیل شده است...

رایگان

همه نظرها

میانگین امتیازها

برای فیلتر نظرها، یک ردیف از پایین انتخاب کنید

0

0

0

0

0

0

مجموع

میانگین امتیاز کاربران

نظرهای این کتاب

نظرتان را با دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

کتاب‌های پیشنهادی

بر اساس کتاب هایی که پسندیده یا خوانده اید

logo

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت مهندسی فرآیدا بوده و هرگونه استفاده غیر معمول از محتویات این سایت، پیگرد قانونی دارد.