Book icon with persian name of Pubnito
فروشگاهکتابخانه

سبد خرید


تعداد کل:0

شیمی 2 (تعاملی)

شیمی 2 (تعاملی)

گروه نویسندگان دفتر تألیف کتاب های درسی

به دنبال کتاب شیمی 1، این کتاب در دورۀ دوم متوسطه برای پایۀ یازدهم تألیف و چاپ شده است. در شیمی 1 با پیدایش عنصرها و رفتار آنها، هواکره و اجزای سازنده و در پایان با اهمیت و نقش کلیدی آب در زندگی آشنا شدید. از آنجا که هوا و آب دو نیاز حیاتی برای زندگی و ادامۀ آن هستند می توان پس از این دو، برداشت از منابع زمینی برای تهیۀ غذا و پوشاک را برای زندگی ضروری دانست. در این راستا کتاب پیش رو در سه فصل با عنوان های قدر هدایای زمینی را بدانیم، در پی غذای سالم و پوشاک نیازی پایان ناپذیر تألیف شده است. هر فصل با رویکرد زمینه محور به رشته تحریر درآمده و دانش شیمی بر اساس نیازها، تجربیات و رویدادهای زندگی آموزش داده می شود. برای تحقق این رویکرد در تدوین و تألیف شیمی 2 از عنوان های گوناگونی استفاده شده که هر عنوان و نقش آن در فرایند آموزش به شرح زیر است: با هم بیندیشیم: در نظام آموزشی نوین به روش های فعال و تعاملی توجه ویژه ای می شود. در این محتوا در فعالیت گروهی با هم کلاسی ها، یک محیط یادگیری جذاب، با نشاط و فعال فراهم نموده تا یادگیری بهتر، عمیق تر و لذت بخش شود. در هر یک از این گروه ها با بهره گیری از مهارت های ذهنی، دربارۀ یك یا چند مفهوم می اندیشید، با گفت و گوی علمی آن را بررسی ، تجزیه و تحلیل می کنید و پس از كشف مفهوم،آن را توسعه و تعمیم می دهید یا تثبیت می کنید. کاوش كنید: واژۀ شیمی با انجام آزمایش های شوق انگیز عجین است. در این بخش با انجام فعالیت های عملی و آزمایشگاهی افزون بر کشف یا تعمیق یک مفهوم علمی به کسب مهارت های دست ورزی، مشاهده،ثبت نتایج و ارائه گزارش کار می پردازید. پیوند با زندگی: در زندگی روزمره با پدیده هایی روبه رو می شوید که برای درک، توصیف و تعمیم آن به سواد شیمی نیاز است. این محتوا از یک سو اهمیت و جایگاه دانش شیمی را در زندگی نشان می دهد و از سوی دیگر دقت شما را در مواد و فرایند های پیرامون افزایش می دهد. پیوند با صنعت: یکی از مبانی پیشرفت صنعت، رشد و گسترش علوم تجربی و کاربردی است. شیمی به عنوان علم مواد، فرایندها و واکنش ها در این راستا اهمیت و جایگاه کلیدی دارد. هدف از این عنوان،معرفی پیشرفت ها و دستاوردهای صنعتی جهان و نقش شیمی در گردشگری ها به ویژه توانمندی های صنعتی و بومی كشور ایران است. پیوند با ریاضی: محتوای ارائه شده در این عنوان از یك سو ارتباط بین حوزه های گوناگون علوم را معنادار میك ند و از سوی دیگر به شما می آموزد كه چگونه می توان مفاهیم و داده های شیمیایی را به كمك روابط ریاضی فرمول بندی كرد. این موضوع سبب خواهد شد تا بتوا ن پیش بینی های درستی را در موقعیت های جدید انجام داد. آیا می دانید: این عنوان شامل اطلاعات و موضوعات گوناگونی مانند تاریخ علم، داده های عددی،یافته های علمی و فنّاوری، فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی، نقش دانشمندان مسلمان در گسترش علم و ... است كه به منظور افزایش آگاهی شما تألیف شده است. خود را بیازمایید: این بخش شامل تمرین ها، پرسش ها و فعالیت هایی است كه براساس پیش دانسته ها و آموخته های شما از مفاهیم و موضوعات مرتبط با كتاب درسی طراحی شده اند. هدف از این بخش ها، تثبیت،تعمیق، یادآوری و آماده سازی زمینه های لازم برای فرایند یادگیری است. در میان تارنما: در این بخش با مراجعه به پایگاه های اینترنتی یا منابع علمی معتبر به اطلاعاتی دربارۀ اهمیت، نقش و کاربردهای شیمی در زندگی، جامعه، صنعت و ... دست می یابید و می توانید آن را به صورت یک گزارش علمی در کلاس ارائه کنید...به دنبال کتاب شیمی 1، این کتاب در دورۀ دوم متوسطه برای پایۀ یازدهم تألیف و چاپ شده است. در شیمی 1 با پیدایش عنصرها و رفتار آنها، هواکره و اجزای سازنده و در پایان با اهمیت و نقش کلیدی آب در زندگی آشنا شدید. از آنجا که هوا و آب دو نیاز حیاتی برای زندگی و ادامۀ آن هستند می توان پس از این دو، برداشت از منابع زمینی برای تهیۀ غذا و پوشاک را برای زندگی ضروری دانست. در این راستا کتاب پیش رو در سه فصل با عنوان های قدر هدایای زمینی را بدانیم، در پی غذای سالم و پوشاک نیازی پایان ناپذیر تألیف شده است. هر فصل با رویکرد زمینه محور به رشته تحریر درآمده و دانش شیمی بر اساس نیازها، تجربیات و رویدادهای زندگی آموزش داده می شود. برای تحقق این رویکرد در تدوین و تألیف شیمی 2 از عنوان های گوناگونی استفاده شده که هر عنوان و نقش آن در فرایند آموزش به شرح زیر است: با هم بیندیشیم: در نظام آموزشی نوین به روش های فعال و تعاملی توجه ویژه ای می شود. در این محتوا در فعالیت گروهی با هم کلاسی ها، یک محیط یادگیری جذاب، با نشاط و فعال فراهم نموده تا یادگیری بهتر، عمیق تر و لذت بخش شود. در هر یک از این گروه ها با بهره گیری از مهارت های ذهنی، دربارۀ یك یا چند مفهوم می اندیشید، با گفت و گوی علمی آن را بررسی ، تجزیه و تحلیل می کنید و پس از كشف مفهوم،آن را توسعه و تعمیم می دهید یا تثبیت می کنید. کاوش كنید: واژۀ شیمی با انجام آزمایش های شوق انگیز عجین است. در این بخش با انجام فعالیت های عملی و آزمایشگاهی افزون بر کشف یا تعمیق یک مفهوم علمی به کسب مهارت های دست ورزی، مشاهده،ثبت نتایج و ارائه گزارش کار می پردازید. پیوند با زندگی: در زندگی روزمره با پدیده هایی روبه رو می شوید که برای درک، توصیف و تعمیم آن به سواد شیمی نیاز است. این محتوا از یک سو اهمیت و جایگاه دانش شیمی را در زندگی نشان می دهد و از سوی دیگر دقت شما را در مواد و فرایند های پیرامون افزایش می دهد. پیوند با صنعت: یکی از مبانی پیشرفت صنعت، رشد و گسترش علوم تجربی و کاربردی است. شیمی به عنوان علم مواد، فرایندها و واکنش ها در این راستا اهمیت و جایگاه کلیدی دارد. هدف از این عنوان،معرفی پیشرفت ها و دستاوردهای صنعتی جهان و نقش شیمی در گردشگری ها به ویژه توانمندی های صنعتی و بومی كشور ایران است. پیوند با ریاضی: محتوای ارائه شده در این عنوان از یك سو ارتباط بین حوزه های گوناگون علوم را معنادار میك ند و از سوی دیگر به شما می آموزد كه چگونه می توان مفاهیم و داده های شیمیایی را به كمك روابط ریاضی فرمول بندی كرد. این موضوع سبب خواهد شد تا بتوا ن پیش بینی های درستی را در موقعیت های جدید انجام داد. آیا می دانید: این عنوان شامل اطلاعات و موضوعات گوناگونی مانند تاریخ علم، داده های عددی،یافته های علمی و فنّاوری، فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی، نقش دانشمندان مسلمان در گسترش علم و ... است كه به منظور افزایش آگاهی شما تألیف شده است. خود را بیازمایید: این بخش شامل تمرین ها، پرسش ها و فعالیت هایی است كه براساس پیش دانسته ها و آموخته های شما از مفاهیم و موضوعات مرتبط با كتاب درسی طراحی شده اند. هدف از این بخش ها، تثبیت،تعمیق، یادآوری و آماده سازی زمینه های لازم برای فرایند یادگیری است. در میان تارنما: در این بخش با مراجعه به پایگاه های اینترنتی یا منابع علمی معتبر به اطلاعاتی دربارۀ اهمیت، نقش و کاربردهای شیمی در زندگی، جامعه، صنعت و ... دست می یابید و می توانید آن را به صورت یک گزارش علمی در کلاس ارائه کنید...

رایگان

همه نظرها

میانگین امتیازها

برای فیلتر نظرها، یک ردیف از پایین انتخاب کنید

0

0

0

0

0

0

مجموع

میانگین امتیاز کاربران

نظرهای این کتاب

نظرتان را با دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

کتاب‌های پیشنهادی

بر اساس کتاب هایی که پسندیده یا خوانده اید

logo

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت مهندسی فرآیدا بوده و هرگونه استفاده غیر معمول از محتویات این سایت، پیگرد قانونی دارد.