فروشگاه
کتابخانه

سبد خرید


تعداد کل:

0

تفکر و سواد رسانه‌ای

تفکر و سواد رسانه‌ای

گروه نویسندگان دفتر تألیف کتاب های درسی

چرا سواد رسانه ای؟ هر کتابی ارزش یکبار « از قول ابوالفضل بیهقی، مورخ و نویسنده معروف ایرانی، نقل کرده اند که حالا اگر ما بدون توجه به عنصر زمان این سخن را بپذیریم و سرمشق خود قرار دهیم .» خواندن را دارد چه خواهد شد؟ به پدیده هایی چون فناوری های ارتباطات و اطلاعات، وفور رسانه ها و آوار اطلاعات و پیام فکر کنید! شاید در دوران کمبود اطلاعات و رسانه، هر کتابی ارزش یکبار خواندن داشت، اما در عصر وفور باید با دقت و توجه به اعتبار و کیفیت و بنا به نیاز و ضرورت دست به انتخاب بزنیم. ابزار و وسیلۀ این گزینش، به ویژه در حوزۀ پیام و خوراک های ذهنی، مجهز شدن به تفکر غربالی به جای تفکر اسفنجی است. در تفکر اسفنجی شما هر آنچه از انواع پیام ها می خوانید، می بینید و می شنوید هر چه « را جذب می کنید. تفکر غربالی استعاره ای از تفکر نقادانه است؛ مهارتی که به ما می آموزد که نگوییم و هر اطلاعات و پیامی را به درون ذهنمان راه ندهیم. پس به عنوان یک » پیش آید خوش آید انسان دقیق و متفکر، نگاهی به خود و اطراف خود بیندازید و بگویید چرا به سواد رسانه ای نیاز داریم؟ آیا امروزه م یتوان بدون رسان هها زندگی کرد؟ شاید امروزه دیگر چنین پرسشی جای طرح نداشته آیا شما م یخواهید خودتان را در فضای رسان های مدیریت کنید؟ آیا « باشد، اما قطعا پرسش هایی مانند از اهمیت فوق العاده ای برخوردار شده است. »؟ یادگیری مدیریت مصرف رسان های برای شما ضروری است شاید شنیده باشید که در عصر اطّلاعات، مفهوم سواد دگرگون شده، ب یسوادی در قرن بیست و یکم با ب یسواد یهای دوره های گذشته، تفاوت بسیار دارد و البتهّ آثار و ضررهای بیشتر و جبران ناپذیرتری به همراه دارد. در زمانی نه چندان دور، ب یسواد کسی بود که قدرت خواندن، نوشتن و حساب کردن نداشت. این تعریف برای سواد و ب یسوادی، قر نها و بلکه برای هزار ههای پی درپی معتبر بود...چرا سواد رسانه ای؟ هر کتابی ارزش یکبار « از قول ابوالفضل بیهقی، مورخ و نویسنده معروف ایرانی، نقل کرده اند که حالا اگر ما بدون توجه به عنصر زمان این سخن را بپذیریم و سرمشق خود قرار دهیم .» خواندن را دارد چه خواهد شد؟ به پدیده هایی چون فناوری های ارتباطات و اطلاعات، وفور رسانه ها و آوار اطلاعات و پیام فکر کنید! شاید در دوران کمبود اطلاعات و رسانه، هر کتابی ارزش یکبار خواندن داشت، اما در عصر وفور باید با دقت و توجه به اعتبار و کیفیت و بنا به نیاز و ضرورت دست به انتخاب بزنیم. ابزار و وسیلۀ این گزینش، به ویژه در حوزۀ پیام و خوراک های ذهنی، مجهز شدن به تفکر غربالی به جای تفکر اسفنجی است. در تفکر اسفنجی شما هر آنچه از انواع پیام ها می خوانید، می بینید و می شنوید هر چه « را جذب می کنید. تفکر غربالی استعاره ای از تفکر نقادانه است؛ مهارتی که به ما می آموزد که نگوییم و هر اطلاعات و پیامی را به درون ذهنمان راه ندهیم. پس به عنوان یک » پیش آید خوش آید انسان دقیق و متفکر، نگاهی به خود و اطراف خود بیندازید و بگویید چرا به سواد رسانه ای نیاز داریم؟ آیا امروزه م یتوان بدون رسان هها زندگی کرد؟ شاید امروزه دیگر چنین پرسشی جای طرح نداشته آیا شما م یخواهید خودتان را در فضای رسان های مدیریت کنید؟ آیا « باشد، اما قطعا پرسش هایی مانند از اهمیت فوق العاده ای برخوردار شده است. »؟ یادگیری مدیریت مصرف رسان های برای شما ضروری است شاید شنیده باشید که در عصر اطّلاعات، مفهوم سواد دگرگون شده، ب یسوادی در قرن بیست و یکم با ب یسواد یهای دوره های گذشته، تفاوت بسیار دارد و البتهّ آثار و ضررهای بیشتر و جبران ناپذیرتری به همراه دارد. در زمانی نه چندان دور، ب یسواد کسی بود که قدرت خواندن، نوشتن و حساب کردن نداشت. این تعریف برای سواد و ب یسوادی، قر نها و بلکه برای هزار ههای پی درپی معتبر بود...

رایگان

همه نظرها

میانگین امتیازها

برای فیلتر نظرها، یک ردیف از پایین انتخاب کنید

0

0

0

0

0

0

مجموع

میانگین امتیاز کاربران

نظرهای این کتاب

نظرتان را با دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

کتاب‌های پیشنهادی

بر اساس کتاب هایی که پسندیده یا خوانده اید

logo

فارسی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت مهندسی فرآیدا بوده و هرگونه استفاده غیر معمول از محتویات این سایت، پیگرد قانونی دارد.

Download android app