فروشگاه
کتابخانه

سبد خرید


تعداد کل:

0

تاریخ (3)

تاریخ (3)

گروه نویسندگان دفتر تألیف کتاب های درسی

١ دان شآموز گرامی شناخت جهان و کشوری که در آن زندگی م یکنید به شما کمک خواهد کرد که شرایط و آینده بهتری را برای خود و دیگران رقم بزنید. علم تاریخ یکی از ابزارهای مناسب برای رسیدن به چنین شناختی است که از طریق تجزیه، تحلیل و تفسیر رویدادها و تحولات تاریخی حاصل م یشود. ٢ محتوا و مطالب کتاب تاریخ 3، اختصاص به دورۀ معاصر تاریخ ایران و جهان دارد. آثار و پیامد تحولات و نیز شخصی تهای تاریخی این دوره به مراتب بیش از سایر دور هها بر زندگی فردی و جمعی شما تأثیر گذارند؛ بنابراین، مطالعه و کاوش در تاریخ معاصر از اهمیت و جذابی ت خاصی برخوردار است. بسیاری از اتفاقات تاریخ معاصر مانند مواجهۀ سیاسی نظامی و روابط علمی و فرهنگی ایران با کشورهای غربی، انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی، موضوعی زنده و مسئلۀ روز زندگی شماست. 3 منابع و مآخذ مطالعه در تاریخ معاصر به مراتب از سایر دور هها، متنو عتر و در دسترس پذیرتر است و این امکان برای شما وجود دارد که به راحتی دربارۀ موضو ع مورد علاقۀ خویش در تاریخ معاصر کاوش کنید. ٤ در دورۀ معاصر پیوندها و ارتباطات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جوامع، مل تها و دول تها به مراتب بیشتر از گذشته است و برای فهم تحولات کشور خود ناگزیر خواهید بود که رویدادهای تاریخ جهان را نیز تا حدودی بشناسید. ٥ دان شآموز عزیز، هدف درس و کتاب تاریخ، محدود و منحصر به انتقال و به خاطر سپردن برخی اطلاعات مربوط به گذشته نیست، بلکه هدف تقویت علاقه به علم تاریخ، ارتقای مهار تهای کاوشگری علمی، فراهم آوردن فرص تهایی برای مطالعه، بررسی علل، آثار و نتایج برخی رویدادها و ارزیابی نقش و تأثیر شخصی تهای بزرگ تاریخی است. بیشتر « و » بررسی شواهد و مدارک « ٦ نقش ههای تاریخی، نمودارها، جدو لها و مطالبی که با عنوان آمده است، ارزش و اهمیتی همچون سایر بخش های کتاب دارد و نادیده گرفتن آنها، یادگیری » بدانیم مباحث دیگر را با مشکل مواجه م یسازد. هر چند در آزمو نهای مستمر و پایانی و کنکور، از محفوظات این قسم تها نباید پرسشی طرح شود، اما دبیر م یتواند با ارائۀ نقش ههای تاریخی و یا متن شواهد و مدارک در آزمو نها، پرس شهای استنباطی و تحلیلی در بارۀ آنها طرح نماید. ٧ دان شآموزان گرامی، گروه برنام هریزان و مؤلفان کتاب درسی در دفتر تألیف کتا بهای درسی آمادۀ دریافت انتقادها و پیشنهادهای شما هستند. نظر و دیدگاه خود را از طریق پیا منگار )ایمیل( زیر ارسال فرمایید. history-dept@talif.sch.ir گروه تاریخ دفتر تألیف کتا بهای درسی عمومی و متوسطه نظری١ دان شآموز گرامی شناخت جهان و کشوری که در آن زندگی م یکنید به شما کمک خواهد کرد که شرایط و آینده بهتری را برای خود و دیگران رقم بزنید. علم تاریخ یکی از ابزارهای مناسب برای رسیدن به چنین شناختی است که از طریق تجزیه، تحلیل و تفسیر رویدادها و تحولات تاریخی حاصل م یشود. ٢ محتوا و مطالب کتاب تاریخ 3، اختصاص به دورۀ معاصر تاریخ ایران و جهان دارد. آثار و پیامد تحولات و نیز شخصی تهای تاریخی این دوره به مراتب بیش از سایر دور هها بر زندگی فردی و جمعی شما تأثیر گذارند؛ بنابراین، مطالعه و کاوش در تاریخ معاصر از اهمیت و جذابی ت خاصی برخوردار است. بسیاری از اتفاقات تاریخ معاصر مانند مواجهۀ سیاسی نظامی و روابط علمی و فرهنگی ایران با کشورهای غربی، انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی، موضوعی زنده و مسئلۀ روز زندگی شماست. 3 منابع و مآخذ مطالعه در تاریخ معاصر به مراتب از سایر دور هها، متنو عتر و در دسترس پذیرتر است و این امکان برای شما وجود دارد که به راحتی دربارۀ موضو ع مورد علاقۀ خویش در تاریخ معاصر کاوش کنید. ٤ در دورۀ معاصر پیوندها و ارتباطات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جوامع، مل تها و دول تها به مراتب بیشتر از گذشته است و برای فهم تحولات کشور خود ناگزیر خواهید بود که رویدادهای تاریخ جهان را نیز تا حدودی بشناسید. ٥ دان شآموز عزیز، هدف درس و کتاب تاریخ، محدود و منحصر به انتقال و به خاطر سپردن برخی اطلاعات مربوط به گذشته نیست، بلکه هدف تقویت علاقه به علم تاریخ، ارتقای مهار تهای کاوشگری علمی، فراهم آوردن فرص تهایی برای مطالعه، بررسی علل، آثار و نتایج برخی رویدادها و ارزیابی نقش و تأثیر شخصی تهای بزرگ تاریخی است. بیشتر « و » بررسی شواهد و مدارک « ٦ نقش ههای تاریخی، نمودارها، جدو لها و مطالبی که با عنوان آمده است، ارزش و اهمیتی همچون سایر بخش های کتاب دارد و نادیده گرفتن آنها، یادگیری » بدانیم مباحث دیگر را با مشکل مواجه م یسازد. هر چند در آزمو نهای مستمر و پایانی و کنکور، از محفوظات این قسم تها نباید پرسشی طرح شود، اما دبیر م یتواند با ارائۀ نقش ههای تاریخی و یا متن شواهد و مدارک در آزمو نها، پرس شهای استنباطی و تحلیلی در بارۀ آنها طرح نماید. ٧ دان شآموزان گرامی، گروه برنام هریزان و مؤلفان کتاب درسی در دفتر تألیف کتا بهای درسی آمادۀ دریافت انتقادها و پیشنهادهای شما هستند. نظر و دیدگاه خود را از طریق پیا منگار )ایمیل( زیر ارسال فرمایید. history-dept@talif.sch.ir گروه تاریخ دفتر تألیف کتا بهای درسی عمومی و متوسطه نظری

رایگان

همه نظرها

میانگین امتیازها

برای فیلتر نظرها، یک ردیف از پایین انتخاب کنید

0

0

0

0

0

0

مجموع

میانگین امتیاز کاربران

نظرهای این کتاب

نظرتان را با دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

کتاب‌های پیشنهادی

بر اساس کتاب هایی که پسندیده یا خوانده اید

logo

فارسی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت مهندسی فرآیدا بوده و هرگونه استفاده غیر معمول از محتویات این سایت، پیگرد قانونی دارد.

Download android app