Book icon with persian name of Pubnito
فروشگاهکتابخانه

سبد خرید


تعداد کل:0

انگلیسی (۲)

انگلیسی (۲)

گروه نویسندگان دفتر تألیف کتاب های درسی

با استعانت از الطاف خداوند متعال و عنایات حضرت ولی عصر )عج اللّه تعالی فرجه الشریف( به منظور تدریس در پایۀ یازدهم تحصیلی، تألیف Vision دومین جلد از مجموعه کتاب های گردیده و هم اکنون پیش روی شماست. آموزش زبان های خارجی و به طور ویژه آموزش زبان انگلیسی در نظام رسمی آموزش و پرورش کشورمان در سال های اخیر شاهد تحوّلی بنیادین و اساسی بوده است که ریشه در تحوّل کلّی نظام آموزش و پرورش، اجرای سند برنامۀ درسی ملّی و سند تحوّل بنیادین نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی دارد و در چارچوب رویکرد ارتباطی فعّال و خودباورانۀ مورد تصریح در برنامۀ ملّی محقّق شده است. در رویکرد ارتباطی فعّال و خودباورانه، زبان های خارجی، از جمله زبان انگلیسی، به منظور ایجاد ارتباط با جهان به شیو های فعّال و با تأکید بر ارزش ها و داشته های فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی فراگیران آموزش داده می شود. English for Schools تحوّل در آموزش زبان انگلیسی در قالب ارائۀ مجموعه کتاب های و از سال تحصیلی 1392 1391 آغاز گشت. مجموعۀ مذکور، دور های شش جلدی شامل م یباشد. مهم ترین ویژگی های Vision و Prospect دو زیر مجموعهٔ سه جلدی با نام های Prospect رویکرد ارتباطی فعّال و خودباورانه و روح کلی حاکم بر مجموعه بسته های آموزشی متکی بر اصول کلی زیر است: Vision و توجه هم زمان به هر چهار مهارت زبانی استفاده از فعّالیت های آموزشی متنوع در فرایند یادگیری زبان تأکید بر یادگیری زبان از طریق تجربیات زبانی استفاده از محتوای غنی، معنا دار و قابل فهم در تدوین محتوای آموزشی ارتقای روحیۀ فراگیری زبان در محیط مشارکتی و از طریق همکاری و همیاری در کلاس ارائۀ بازخوردهای اصلاحی مناسب به خطاهای فراگیران توجه به جنبه های عاطفی و نقش آنها در فرایند آموزش زبانبا استعانت از الطاف خداوند متعال و عنایات حضرت ولی عصر )عج اللّه تعالی فرجه الشریف( به منظور تدریس در پایۀ یازدهم تحصیلی، تألیف Vision دومین جلد از مجموعه کتاب های گردیده و هم اکنون پیش روی شماست. آموزش زبان های خارجی و به طور ویژه آموزش زبان انگلیسی در نظام رسمی آموزش و پرورش کشورمان در سال های اخیر شاهد تحوّلی بنیادین و اساسی بوده است که ریشه در تحوّل کلّی نظام آموزش و پرورش، اجرای سند برنامۀ درسی ملّی و سند تحوّل بنیادین نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی دارد و در چارچوب رویکرد ارتباطی فعّال و خودباورانۀ مورد تصریح در برنامۀ ملّی محقّق شده است. در رویکرد ارتباطی فعّال و خودباورانه، زبان های خارجی، از جمله زبان انگلیسی، به منظور ایجاد ارتباط با جهان به شیو های فعّال و با تأکید بر ارزش ها و داشته های فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی فراگیران آموزش داده می شود. English for Schools تحوّل در آموزش زبان انگلیسی در قالب ارائۀ مجموعه کتاب های و از سال تحصیلی 1392 1391 آغاز گشت. مجموعۀ مذکور، دور های شش جلدی شامل م یباشد. مهم ترین ویژگی های Vision و Prospect دو زیر مجموعهٔ سه جلدی با نام های Prospect رویکرد ارتباطی فعّال و خودباورانه و روح کلی حاکم بر مجموعه بسته های آموزشی متکی بر اصول کلی زیر است: Vision و توجه هم زمان به هر چهار مهارت زبانی استفاده از فعّالیت های آموزشی متنوع در فرایند یادگیری زبان تأکید بر یادگیری زبان از طریق تجربیات زبانی استفاده از محتوای غنی، معنا دار و قابل فهم در تدوین محتوای آموزشی ارتقای روحیۀ فراگیری زبان در محیط مشارکتی و از طریق همکاری و همیاری در کلاس ارائۀ بازخوردهای اصلاحی مناسب به خطاهای فراگیران توجه به جنبه های عاطفی و نقش آنها در فرایند آموزش زبان

رایگان

همه نظرها

میانگین امتیازها

برای فیلتر نظرها، یک ردیف از پایین انتخاب کنید

0

0

0

0

0

0

مجموع

میانگین امتیاز کاربران

نظرهای این کتاب

نظرتان را با دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

کتاب‌های پیشنهادی

بر اساس کتاب هایی که پسندیده یا خوانده اید

logo

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت مهندسی فرآیدا بوده و هرگونه استفاده غیر معمول از محتویات این سایت، پیگرد قانونی دارد.