Book icon with persian name of Pubnito
فروشگاهکتابخانه

سبد خرید


تعداد کل:0

آموزش نوین رویه‌ها و چالش‌ها

آموزش نوین رویه‌ها و چالش‌ها

حامد قدیری

توقع ما از فرایند آموزش و پرورش چیست؟ بنا به یک درک کلی، احتمالا انتظار خواهیم داشت که چنین فرایندی افراد تحت برنام هی خود را به توانای یها و مهار تهایی برساند که بتوانند در زندگی فعلی و آتی خود فردی موفق و پویا باشند. اما آیا آ نچه این روزها ب هعنوان فرایند آموزش و پرورش در جریان است، از عهد هی این وظیفه برم یآید؟ به نظر م یرسد که با تغییر شرایط و پیشرف تهای روزافزون در عرص هی صنعت و فناوری و در پی آن، تغییراتی که در سبک زندگی و کس ب وکارها به وجود آمده، لازم است بازنگر یهایی در رو شهای آموزشی داشته باشیم تا بتوانیم دان شآموز امروز را با دانش و مهارتی همراه کنیم که مناسب زندگی فردای او باشد. اما سرنخ این رو شهای نوین آموزشی را در کجا بجوییم؟ کتاب «آموزش نوین: روی هها و چال شها » تلاش ی است برای پاس خگویی به همین نیاز. نویسندگان این کتاب مجموع های از فعالان حوز هی آموزش نوین هستند که در سا لهای اخیر، کوشید هاند شیو ههای جدید آموزشی را پیاده کنند...توقع ما از فرایند آموزش و پرورش چیست؟ بنا به یک درک کلی، احتمالا انتظار خواهیم داشت که چنین فرایندی افراد تحت برنام هی خود را به توانای یها و مهار تهایی برساند که بتوانند در زندگی فعلی و آتی خود فردی موفق و پویا باشند. اما آیا آ نچه این روزها ب هعنوان فرایند آموزش و پرورش در جریان است، از عهد هی این وظیفه برم یآید؟ به نظر م یرسد که با تغییر شرایط و پیشرف تهای روزافزون در عرص هی صنعت و فناوری و در پی آن، تغییراتی که در سبک زندگی و کس ب وکارها به وجود آمده، لازم است بازنگر یهایی در رو شهای آموزشی داشته باشیم تا بتوانیم دان شآموز امروز را با دانش و مهارتی همراه کنیم که مناسب زندگی فردای او باشد. اما سرنخ این رو شهای نوین آموزشی را در کجا بجوییم؟ کتاب «آموزش نوین: روی هها و چال شها » تلاش ی است برای پاس خگویی به همین نیاز. نویسندگان این کتاب مجموع های از فعالان حوز هی آموزش نوین هستند که در سا لهای اخیر، کوشید هاند شیو ههای جدید آموزشی را پیاده کنند...

مجوز کتاب

تومان 50000

همه نظرها

میانگین امتیازها

برای فیلتر نظرها، یک ردیف از پایین انتخاب کنید

0

0

0

0

0

0

مجموع

میانگین امتیاز کاربران

نظرهای این کتاب

نظرتان را با دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

کتاب‌های پیشنهادی

بر اساس کتاب هایی که پسندیده یا خوانده اید

logo

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت مهندسی فرآیدا بوده و هرگونه استفاده غیر معمول از محتویات این سایت، پیگرد قانونی دارد.